ანანურის ანსამბლი
(XVI-XVII სს)

ანანურის ანსამბლი მდებარეობს საქართველოში, მცხეთა–მთიანეთის მხარეში, დუშეთის მუნიციპალიტეტში, ისტორიულ მხარე მთიულეთში, დუშეთიდან ჩრდილოეთის მიმართულებით, 23 კმ-ში, ჟინვალის წყალსაცავის დასაწყისში.

ძეგლის აღწერა: http://www.dzeglebi.ge/ananuri


galavnis dasavleTis xedi

koSki "Seupovari"

RvTismSoblis eklesiis dasavleT fasadi

RvTismSoblisa da RvTaebis eklesiebis gumbaTebi


 

xevsuruli koSki

 

eklesia mkurnali


 

 

ananuris kompleqsi, xedi CrdiloeTidan

warwera


RvTismSoblis eklesiis aRmosavleTis fasadi

galavnis samxreT-dasavleTis xedi

 

 

 


 

ფოტოების ავტორები:

დენის მატიცინი
ზაზა ქარდავა


megobari saitebi

   

23.09.2014