ბაგრატის ტაძარი
(X-XI ss)

ბაგრატის ტაძარი მდებარეობს საქართველოში, იმერეთის მხარეში, ქალაქ ქუთაისში, უქიმერიონის გორაზე.

ძეგლის აღწერა: http://www.dzeglebi.ge/bagrati


samxreT-dasavleTis xedi

aRwera

dasavleTis xedi

samreklo


dasavleTis xedi: Sesasvleli

aRwera

aRwera

aRwera


ფოტოების ავტორები:

გიორგი კიღურაძე
ლიდა კაპანაძე


megobari saitebi

   

23.09.2014