ერთაწმინდა
(XIII ს-ს I ნახ.)

ერთაწმინდის ტაძარი მდებარეობს საქართველოში, შიდა ქართლის მხარეში, კასპის მუნიციპალიტეტში, კასპიდან 10 კილომეტრში სამხრეთ-დასავლეთის მიმართულებით.

ძეგლის აღწერა: http://www.dzeglebi.ge/ertacminda


aRmosavleTi fasadis xedi

aRmosavleTi fasadis xedi

aRmosavleTi fasadi

aRmosavleTi fasadis reliefi


 

moxatuloba

moxatuloba: wm. estate, misi meuRle da ori Svili

Sesasvleli dasavleTidan


sarkmlis reliefi

taZris Crdilo-dasavleTis xedi

CuqurTma

CuqurTma


CuqurTma

CuqurTma

CuqurTma

CuqurTma


baldaxini

 

 

 


 

ფოტოების ავტორები:

გიორგი კიღურაძე


megobari saitebi

   

23.09.2014