გელათის სამონასტრო კომპლექსი
(XII s)

გელათის სამონასტრო კომპლექსი მდებარეობს საქართველოში, იმერეთის მხარეში, ქ. ქუთაისის ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთით 11 კმ-ზე, მდინარე წყალწითელის ხეობაში.

ძეგლის აღწერა: http://www.dzeglebi.ge/gelati


RvTismSoblis miZinebis da wm. giorgis eklesiebi

RvTismSoblis miZinebis mTavari taZari. aRmosavleTis xedi

wm. nikolozis saxelobis eklesia. CrdiloeTis xedi

wm. giorgis saxelobis eklesia. Crdilo-dasavleTis xedi


samreklo

wminda nikolozis da RvTismSoblis miZinebis eklesiebi. samxreT-dasavleTis xedi

reliefi

reliefi


samreklo. aRmosavleTis xedi

wm. nikolozis eklesia

samreklo. meore sarTuli

wm. nikolozis eklesia


RvTismSoblis miZinebis taZris sakurTxeveli

daviT aRmamSeneblis freska

RvTismSoblis miZinebis taZari. aRmosavleTis xedi

wm. giorgis eklesia. samxreT-CrdiloeTis xedi


gelaTis monasteri. xedi samxreTidan

 

RvTismSoblis miZinebis taZris moxatuloba

RvTismSoblis miZinebis taZris moxatuloba


RvTismSoblis miZinebis taZris CrdiloeT kedlis moxatuloba

RvTismSoblis miZinebis taZris moxatuloba

RvTismSoblis miZinebis taZris moxatuloba

RvTismSoblis miZinebis taZris moxatuloba


RvTismSoblis miZinebis taZris moxatuloba

RvTismSoblis miZinebis taZris sakurTxevlis mozaika. RvTismSobeli yrmiT

RvTismSoblis miZinebis taZris moxatuloba

reliefi


RvTismSoblis miZinebis taZris moxatuloba

RvTismSoblis miZinebis taZris moxatuloba

RvTismSoblis miZinebis taZris moxatuloba

RvTismSoblis miZinebis taZris moxatuloba


RvTismSoblis miZinebis taZris sakurTxevlis mozaika. RvTismSobeli yrmiT

 

 

 


ფოტოების ავტორები:

ზაზა ქარდავა
დავით მიქავა
გიორგი კიღურაძე


megobari saitebi

   

23.09.2014