ზარზმა
(XIII_XIV სს)

ზარზმის მონასტერი მდებარეობს საქართველოში, სამცხე–ჯავახეთის მხარეში, ადიგენის მუნიციპალიტეტში, ისტორიულ მხარე სამცხეში, სოფელ ზარზმაში, მდინარე ქვაბლიანის ხეობაში.

ძეგლის აღწერა: http://www.dzeglebi.ge/zarzma

1 2


samreklo da mTavari taZari

mcire eklesiis nangrevebi

 

aRmosavleTis fasadis didi moCuqurTmebuli jvari


samreklo da mTavari taZari

mTavari taZris samxreTi xedi

sarkmeli samxreTis kedelze

samreklo


samlocvelo

samxreTis xedi

gumbaTi

mcire eklesiis nangrevebi


 

gumbaTis CuqurTmebiA

gumbaTis CuqurTmebiA

 


 

 

 

 


 

 

 

 


sakurTxeveli

 

 

 


 

 

 

samreklo


 

 

 

 


 

 

 

 


1 2


megobari saitebi

   

23.09.2014